NIR upconversion fluorescence Glucose sensing and glucose-responsive insulin release of carbon dot-immobilized hybrid microgels at physiologcial pH

Hui Wang, Jinhui Yi, Yanyan Yu, Shuiqin Zhou. NIR upconversion fluorescence Glucose sensing and glucose-responsive insulin release of carbon dot-immobilized hybrid microgels at physiologcial pH. Nanoscale, 2017, 9, 509-516