Directional Janus Metasurface

K. Chen, G. Ding, G. Hu, Z. Jin, J. Zhao, Y. Feng, T. Jiang, A. Alù, C. Qiu. Directional janus metasurface. Advanced Materials, Vol. 32, No. 2, 1906352 (2020).