Carbon-based hybrid nanogels: a synergistic nanoplatform for combined biosensing, bioimaging, and responsive drug delivery

Carbon-based hybrid nanogels: a synergistic nanoplatform for combined biosensing, bioimaging, and responsive drug delivery
Hui Wang, Qianwang Chen, Shuiqin Zhou
Chemical Society Reviews, 2018, 47, 4198-4232